Нэщэнэхэр

 

 

 

 

Мусэбийрэ ХьэпащIэрэ я образхэр зэвгъапщэ. адыгэбзэмрэ литературэмрэ и егъэджак1уэ. Зэпеуэ: (Еджак1уэхэр).IУАЩХЬЭМАХУЭwww.smikbr.ru/2015/pressa/oshamaho/04.2015.pdfТЕМБОТ Санитэ. Езыр-езыру тхыгъэм къеджэфу, ар зэпкърахыфу есэн. Къэхъукъащ1эхэм я1э зэпыщ1эныгъэхэм гу лъатэу егъэсэн. Бжьыхьэм и нэщэнэхэр. КЛАССНЫЕ ОБОИ! 20 октября 2017 г. Псынщ1эрыпсалъэхэр. Хамэ цIыхухэмрэ хамэбзэхэмрэ къаухъуреихь адыгэм къыхэтэджыкI тхакIуэм и тхыгъэхэм къызыхэкIа и лъэпкъым и мэ щыууэ, и плъыфэхэр, нэщэнэхэр дэплъагъуу щытын щхьэкIэ Сюда соответственно выкладываем любимые (и не очень)) пословицы. Темэ: Хабзэр 1эт Мы нэщэнэхэр нэхъыбэу муслъымэн диным пыщIащ.

[4:90]. Бзу абгъуэм уиIэбэмэ, Iэ бэгу уохъу. Нэщэнэхэр. Апхуэдэхэщ усэхэр, уэрэдхэр, къуажэхьхэр, псалъэжьхэр, псынщIэрыпсалъэхэр, нэщэнэхэр, рассказхэр, тхыгъэ нэхъ инхэм щыщ пычыгъуэхэр. Нало 3. Къуажэхьхэр. ЦIыхугъэ напэр зэзыгъэкIуэкI нэщэнэхэр повестым дауэ къыщыгъэлъэгъуами къыжыфIэ. Сыхьэтым (къемэт махуэм) и нэщэнэхэр. ЦIыхум игъэунэхуа нэщэнэхэр ягу ираубыдэн. Зэпеуэ: (Еджак1уэхэр). V1 13 ПсынщIэрыпсалъэхэр, къебжэкIхэр, нэщэнэхэр лексикэм (деловой, официальнэ документхэр). Абыхэм ящыщу къэлъытапхъэщ IуэрыIуатэр (псалъэжьхэр, хъыбархэр, къуажэхьхэр), нэщэнэхэр, адыгэ джэгукIэ зэмылIэужьыгъуэ куэдыр сабийм егъэщIэныр. N- Къуацэм чыцэкIэ хэуаи. Къардэн Мухьэмэд. Аброкъуэ Светланэ,Хьэсэнбий и пхъум.

1. Джэгу пщIыхьэпIэу плъагъумэ я лъэныкъуэкIэ и лIэужьыгъуэхэм (къэIуэтэныгъэ, тепсэлъыхьыныгъэ, гупсысэ) я нэщэнэхэр бзэм и единицэ нэхъыщхьэхэр, абыхэм я нэщэнэхэр Адыгэ усакIуэ-джэгуакIуэхэм я усыгъэхэр IуэрыIуатэ усыгъэм къыхэзыгъэщхьэхукI нэщэнэхэр. "lastCommentsUrl":"/dk?cmdLatestCommentsst.dtypeGROUPTOPICst.saId571393172282 Нэщэнэхэр игу ириубыдэк1эрэ, дунейм хуэ1эзэ хъук1эрэ ц1ыхум и зэф1эк1ым зригъэужьырт, гъащ1эм хуэ1эижь хъурт. Нэщэнэхэр къызыхэкIамрэ абыхэм я мыхьэнэмрэ ящIэн. Ди зэманым муслъымэн псоми нэхъ ягъэлъапIэ махуэр мэремыращ. Цели: - Повторение признаков (примет) осени, цветов, чисел - Развитие памяти, наблюдательности, умения читать и говорить на каб.языке. Бзэгупэр шхэмэ, пцIы къыптралъхьэ. 9 признак. Абгъуэм абгъуринэ кърамынэу, джэдыкlэ псори кърахтэкъым. II, ж дамыгъэ, нэщэнэ признаки весны гъатхэм и нэщэнэхэр. къуэт! Зыгъэхьэзырар Батэх курыт еджап1эм. Абы ВагъуэкъанкIи йоджэ. Миф нэщэнэхэр пылъу адыгэм жыг лIэужьыгъуэ куэд яIащ. (Адыгэхэм ф1ыщ, ф1ыкъым жыхуа1эу щытахэр). Нэщэнэхэр игу ириубыдэк1эрэ, дунейм хуэ1эзэ хъук1эрэ ц1ыхум и зэф1эк1ым зригъэужьырт, гъащ1эм хуэ1эижь хъурт. Нэщэнэхэр Къуажэхьхэр. 2. Нэщэнэхэр. Псалъэхэр зэрыщытауэ къэнэжащ, мэкъамэм нэгъуэщI аранжировкэ игъуэтащ, ауэ лъэпкъ нэщэнэхэр къыхэнэу. Урокыр щекIуэкIыну зэманыр. 1 четверть. Вагъуэм ехьэлIа нэщэнэхэр: Вагъуэ ижу щыплъагъу меданым уигу ибубыдэр къохъулIэу жаIэрт. Нэщэнэхэр. N- И псэр IукIаи. PDF 667.5 KB. Апхуэдэхэщ усэхэр, уэрэдхэр, къуажэхьхэр, псалъэжьхэр, псынщIэрыпсалъэхэр, нэщэнэхэр, рассказхэр, тхыгъэ нэхъ инхэм щыщ пычыгъуэхэр. Нэщэнэхэр игу ириубыдэк1эрэ, дунейм хуэ1эзэ хъук1эрэ ц1ыхум и зэф1эк1ым зригъэужьырт, гъащ1эм хуэ1эижь хъурт. Хъыбарым къыхуэпхь хъуну псалъэжьхэр, нэщэнэхэр. НЭЩЭНЭХЭР. Абыхэм ящыщщ: жыгей, дей (дэшхуей), тхуей, тхушэдеяфэ, щхъуэмч, кхъужьей, уэздыгъей, екIэпцIэ, бзииху, къ. Гъэмахуэ нэщэнэхэр ягу къэгъэкыжын, жегъээн. 70 гъэхэм коммунист партым фIы ищIэу фэ зытригъауэу лъэпкъ нэщэнэхэр зэрыщIилъэсыкIыным яужь итт. Школьный русско-кабардинский словарь. Литературэр къежьэнымкIэ, зиузэщIынымкIэ абыхэм яIэ мыхьэнэр. .1. Нэщэнэхэр игу ириубыдэк1эрэ, дунейм хуэ1эзэ хъук1эрэ ц1ыхум и зэф1эк1ым зригъэужьырт, гъащ1эм хуэ1эижь хъурт. щхьэусыгъуэмрэ зэпалъытэфу егъэсэн. 1. КъардэнгъущI З. Ди зэманым муслъымэн псоми нэхъ ягъэлъапIэ махуэр мэремыращ. Апхуэдэхэщ усэхэр, уэрэдхэр, къуажэхьхэр, псалъэжьхэр, псынщIэрыпсалъэхэр, нэщэнэхэр, рассказхэр, тхыгъэ нэхъ инхэм щыщ пычыгъуэхэр. Нэщэнэхэр /Зыгъэхьэзырар ХьэIупщы M. ИтIанэ пщащэ цIыкIухэм ехьэлIауэ адыгэхэм мыпхуэдэ нэщэнэхэр яIэу щытащ: Хъыджэбз къалъхуамэ, сабий цIыкIухэр хъыринэ ещIэрт[5:177]. Зарегистрируйтесь на Facebook, чтобы общаться с Адыгэ Нэщэнэхэр.

1. Адыгэ 1уэры1уатэ 8ч. «Нанэ и пеэ, дадэ и бзэ» Апхуэдэу щыт пэтми, нэщэнэхэр зытепсэлъыхь IуэхугъуэхэмкIэ ахэр адрей IуэрыIуатэхэм къазэрыщхьэщыкI щыIэкъым. Адыгэ Нэщэнэхэр зарегистрирован(-а) на Facebook. Ящ1эн хуейхэр: зэджа усэу гук1э 10-15 псалъэжьу 10-15, абы къик1ыр къагуры1уэу тхыгъэр, и ц1эр, и авторыр 10-15 псысэхэр, нэщэнэхэр, къуажэхьхэр, хъуэхъухэр 10-15 Апхуэдэу зэрыщытым и нэщэнэхэр думылъагъуу къанэркъым и прозэми. -Уэрэдыр сыт зытеухуар? Хабзэр. Нэщэнэхэр. Адыгэ 1уэры1уатэ. НЭЩЭНЭХЭР Адыгэхэм ф1ыщ, ф1ы1ым жыхуа1эу щытахэр. Зэпеуэ: (Еджак1уэхэр). Мы тхыгъэм щIымахуэм и щытыкIэхэр, нэщэнэхэр апхуэдизкIэ наIуэ, гукъинэж щыщIащи, ар IэрыщI сурэту къыпщохъу: Псы уэрхэр Iущащэу Мыл кхъуафэм щокIуасэ, Iэсахэщ, нэщхъейхэщ Къантемыр жьыуэ къотэджри еджапIэм зэрыкIуэнум хуэдэу зехуапэ. 19:40:43К материалу. Нэщэнэхэр. «Сыхэмыхьэмэ ситхьэлэн», жиIэурэ зыхэсым хитхьэлыхьащ. ПсынщIэры-псалъэхэр. Къуажэхьхэр. Адыгэ 1уэры1уатэм къызэщ1еубыдэ нарт хьыбархэр, псысэхэр, таурыхъхэр, псалъэжьхэр, къуажэхьхэр, уэрэдхэр, гъыбзэхэр, псынщ1эрыпсалъэхэр, нэщэнэхэр нэгъуэщ1хэри. Нэщэнэхэр игу ириубыдэк1эрэ, дунейм хуэ1эзэ хъук1эрэ ц1ыхум и зэф1эк1ым зригъэужьырт, гъащ1эм хуэ1эижь хъурт. Тхыгъэр усакIуэм зэриIэдакъэщIэкIым гу лъотэ КIыщокъуэм и поэтическэ лэжьыгъэхэм Абдеж иджыри щыIупщIт диалект нэщэнэхэр: бжьэдыгъухэри, кIэмыргуейхэри, хьэтыкъуейхэри, абазэхэхэри, шапсыгъхэри — дэтхэнэми и псэлъэкIэ Iурылът. Мы нэщэнэхэр нэхъыбэу муслъымэн диным пыщIащ. Адыгэр умыгъэшынэмэ, бгъэукIытэщт - "Адыга не напугаешь, так усовестишь" Адыгагъэр акъылщ, акъыл зимыIэм - псалъэухар тэмэму яухуэфу, я бзэм зегъэужьын 2. И адэм шей къещI, шейдефэ гуэрхэр къызэрегъэпэщри тIури щыму Iэнэм пэротIысхьэ. ТхьэлъэIур тхьэхэм, тхьэпэлъытэхэм зэрелъэIу, зэрагъэлъапIэ щIыкIэу пасэрей цIыхум къыдежьа дауэдапщэщ. Зэпеуэ: (Еджак1уэхэр). 5.09. Зэпеуэ: (Еджак1уэхэр) 1 Пасэрей адыгэ тхьэлъэIум и дауэдапщэ нэщэнэхэр. - Нобэ сыгувэнущ, - жи адэм. // Шыхулъагъуэ. ЦIыхухэм гу зэрылъатащи, мыбы илъэсым и махуэ бжыгъэм урикIэлъыплъым и закъуэкъым, атIэ ди лъэпкъым ехьэлIа хабзэхэр, нэщэнэхэр, псалъэ шэрыуэхэр, чэнджэщхэр религии , черкесия «Адыгэ мифологием и энциклопедие» тхылъымкIэ ТхьэлъэIур тхьэхэм, тхьэпэлъытэхэм зэрелъэIу, зэрагъэлъапIэ щIыкIэу пасэрей цIыхум къыдежьа дауэдапщэщ. 1эт, лъэпкъым. Умыгъуэщэн щхьэкIэ ящIэн хуей нэщэнэхэм тепсэлъыхьын.

Также рекомендую прочитать: