К?рделі зат есім мысал

 

 

 

 

2)Зат есм(мысал). Мысалы: Ертегмен ?рпа?ы?ды естелкке ?йрет. шты. Мысалы: мектеп, алам, й, бала, стаз, табиат, тау, зен, су. Зат есм маынасына арай: дерект зат есм, дерексз зат есм жалпы есм, жалы есм болып блнед. К неодушевленным относятся все прочие названия предметов, в том числе и растения. Сабаты таырыбы: Негзг жне туынды зат есм.Астана тбр сз, негзг сз, осыны негзг зат есм десек бола ма?астаналы туынды сз жне ай сз табы болып ед? Зат есм. 39. Зат есм - Имя существительное. тласына арай : негзг зат есм и туынды зат есм 2. Кнге шаылысып, жар-жр етед.38. Зат есмдер делятся также на производные Зат есм (Имя существительное). Мнда ауысу: шарлау, здеу. аза тл. 2.

б. Зат есмге мысал келтр жне сра ой. Крдел зат есмдерге кемнде ек я онан да астам тбр морфемадан ралан зат есмдер жатады. Зат есм рамына арай Дара зат есм Крдел зат есм Бр ана тбрден трады Кемнде ек сзден тркесу арылы жасалады От, ара, ант, оушы Мдениет й, ата- ана.6. Мысалы: бл-м, дос-ты, бора-н, тарс-ыл. Затты атын блдрп Км?Зат есм трлер (Виды существительных): рамына арай: Дара (простое один корень). Сабаты масаты: Блмдлк : таырып бойынша блм беру, кеейту, алан блмдерн олдана блуге йрету Трбиелк : трл тапсырмалар арылы лтжандылыа, лед мнерлеп оуа, аарымпаздыа, тапырлыа трбиелеу Дамытушылы : оушыларды шыармашылы жне Жалпы зат есм деген не? Жалы зат есмге мысал келтрз.

рамына арай: Дара жне Крдел. 3-топ: 1.Жалпы есм деген не? Мысал келтр. «» деген ишаратты бiлдiрсе, мiне «» деген одаай крдiдер ме, айтаным осы едi не осы сиятанан баса маынада олданыла бередi. Зат есм туралы блмдерн тиянатау,пысытау. 4.Жрна дегенмз не? 5.Сз таптарын ата. Мысалы: алым км? зат есм. Зат есмдер негзг, туынды, к?рдел болып 3 - ке б?лнед.б. Имена существительные в русском и казахском языках представляют собой наиболееМысалы: перде (занавески), сре (полка), мата (ткань), айы (береза), араай (сосна), ызалда (тюльпан), жусан (полынь), ызан (помидор). Мысалы: адам (км?), оулы (не?). 2). Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Т?л?асына ?арай: негзг ж?не туынды зат есм ??рамына ?арай: дара ж?не к?рдел зат есм Ма?ынасына ?арай: дерект ж?не дерексз зат есм3.Зат есм атау мен лк септктернен бас?а септктерде т?рып, толы?тауыш болады. 30. Елктеуш Бейнелеуш Негзг Туынды.

Туынды зат есмд крсетз. бр компонент есм, екнш компонент етстк.Кейде слтеу есмдктер зат есмдерг тркесп, крдел тр-кест райды. Бркелк. Крдел зат есм атысан сйлемд табыыз. Зат есм рамына арай нешеге блнед?5. Грамматика.Мысалы: Р, Б, азМУ, пединститут, см, мм, га, Кб, Мб т. Зат есм дегенмз не? Кне осы зат есмге топтастыру дс арылы тапсырманы орындайы. заттарды, жалпы зат есм. В казахском языке екпн (ударение) является постоян-ным, неподвижным, оно падает на гласный последнего слога в словах, состоящих из двух и более слогов.ЗАТ ЕСМ. напиши. Жал?ы есм ж?не жалпы есмдерге мысал келтр?дер. Мысал. Ответ оставил Гость. Мысалы: кызыл койлек, тузды су жане т.б. Мысалы: ал, а, ш, айт, а, ас-ы. Зат есм Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн .Мысалы: ааш, ат, ас, арал, арба, бас, бала, аыл, сана, тснк, ер, ес, ет, дала, су, отн, кмр, кесе сияты зат есмдерд бр де жалпы есм болады. Попроси больше объяснений. - ы?, - к, - ?, - к: ?азы?, к?рк, с?ра?, тлек. Size: 131.77 Kb. Подробнее Басым блг: Зат есм туралы блед, мысал келтре алады.Оушы сол зат есмд баса сз таптарымен байланыстырады, тркестред. рамына арай : дара зат есм и крдел зат есм 3. Зат есм Сын есм. Зат есм дегенмз не?4. Мысалы: ана, жазушы, й, мысы. Бл жалауларды жалаан жадайда сын есм зат есмн орнына жред. ек компонент де етстктен жасалан кр-дел етстктер 2. Крдел зат есмдер бргу, осарлану, тркесу арылы да жасалады. Сын есм кптелмейд, септелмейд, туелденбейд. Заттарды даралап, жекеленген трне ана ойылатын ерекше аты жалы есм деп аталады. Мысалы: перде (занавески), сре (полка), мата (ткань), айы (береза), араай (сосна), ызалда (тюльпан), жусан (полынь), ызан (помидор). Саба?ты? та?ырыбы: Сан есм. Тек т?брден жасал?ан зат есм. 6.Сздерд оып зат есм екенн длелде. Ондай зат есмдер азрг аза тлнде трт трл: Брккен зат есмдер, осарланан зат есмдер, Тркес (рама) зат есмдер, ысаран за есмдер. Ой толаныс. Зат есм дегенмз не? Зат есмн трлерн ата. Республика Казахстан, город Кызылорда, СШ 217 Учитель начальных классов Байхожаева Камила аза тл 4 «»сынып Саба таырыбы: Дара жне крдел сан есм 31.Зат есмн трлер. 2)Зат есм(мысал). Ауызекi тiлде ане «» мiне «» дегендердi орнына сыпайыра анiкиiiз, мiнiкиiiз деп, м «» жне «» деудi Жалпы есм деп бр-брне сас нрселер мен былыстарды, жан-жануарларды жалпылама атауышы, орта атауы ретнде жмсалатын сздерд атайды да, жалыМысалы: аайын-туан, рал-сайман, т.б. Зат есм имя существительное. Кзге крнетн, денеге сезлетн, натылы тануа болатын зат есмд дерект зат есм деймз. зат есмн сйлеу процеснде ерекше орын алатынын ындыру зат есмн сз табы ретнде атаратын рл мен мнн ашу. Крдел зат есм де солай ек сзд бргунен, осарлануынан, ысаруынан жасалады.Мысалы зулм сарай, Орал р деген сз тркестерн рамындаы сын есм мен зат есм жне жалы есм мен жалпы есм - ол сздерд грамматикалы маыналары. Ережес. Образовательный портал Мегамозг. Мысалы: дала, бас, алам. Зат есмдер ткелей сезм арылы тануа болатын дниедег натылы нрселерден (су, жылы, айай, тал, т б.) бастап, адамны тек аыл-ой аблеттерн жрдем нтижеснде ана тснетн трл абстракт ымны (наным, шама-шары, тентектк, ырыс) Сабаты таырыбы: Зат есм. К1199рдел етстк (сложная форма глагола) может быть выражена сочетанием нескольких глаголов. Жктк жалауларын ата ( Мысал келтрдер)презентация по казахскому языку на тему: Сан есм. Сабаты масаты:1). Дара К рдел. Зат есмн жасалуы. Тау, с, адам, былыстарды.Тласына арай. Зат есм жалпы есм (имена нарицательные) жне жалы есм (имена собственные) болып екге блнед. Негзг зат есм. Дерект зат есм деп неге айтылады?Деген сратара жауап беретн сз тобын ЗАТ Есм деп атаймыз. Дауыссыз дыбыстар трлерн ата.3. Зат есм (Морфологиялы талдау). ЗАТ ЕСМ (Имя существительное) Зат есм в казахском языке обозначает предмет и отчечает на вопросы км кмдер? (кто?), не нелер? (что?).ВМысалы: Ол хат жазып отыр. Мысал келтру, сратарын атау, 4. Читать тему: Крдел зат есм, негзг, туынды зат есм на сайте Лекция.Орг. Зат есмн жасалуы Зат есм негзг жне туынды зат есмдер, крдел зат есмдер болады.Мысалы: ой-шы, жасы-лы, айт-ыс, т.б. На Студопедии вы можете прочитать про: Зат есм. Таырыбы: Дара жне крдел сан есм Масаты: Сан есмн дара, крдел трлермен таныстыру крдел сан есмн емлесн мегертуМндеттер: сан есмн дара Мысалы: тере, шыдамды, удай, ттт, тебеген, блмд, бойша, деби, т.б.4. Мысалы: Сол жаымда ат-пар-атпар Мырыш тауы Тип: Лекция Размер: 1.52 Mb. б) млшер жне бейнелеу маынадаы зат есм тбрн 2 дркн айталануы. Дара ж?не к?рдел сан есм. Дара ж?не к?рдел сан есм.Саба?ты? ма?саты: Сан есм туралы т?снгн жетлдру, дара ж?не к?рдел сан есмд ажырата блуге ?йрет"Зат есмн? жасалуы" - литература, презентацииkopilkaurokov.ru//zat-iesimnin-zhasaluy1. 3 «а» сыныбы. 3. маынасына арай : дерект зат есм и дерексз зат есм 4. М: Ана, аа, ке, кл, зен, 1. а) Дара, негзг. Трлер. Следить.5 крдел етстк 5 крдел сын есм 5крдел сан есм. Крдел зат есм. Зат есмнен зат есм тудырушы жрнаы бар сзд крсетз. 1. 1. 3 сынып. Помогите пожалуйста, надо: 10 туынды зат есм от глагола, 10 от существительного и 5 от любой другой части речи. Из каких частей состоит данное слово. 3) Мен Отаным азастан. ?аза? ?ол?нернде сырма? пен текеметтен бас?а кизден жасалатын к?птеген м?лктер бар.(дара ж?не к?рдел зат есмдерд аны?та). Сздк орын,тл байлыын жетлдру,ойлау аблетн арттыру. В) ойшы. Мысалы: нерксп, ауыл-айма, ант ызылшасы, т.б. 3) Мен Отаным азастан. Зат есм маынасына арай алай блнед?Дара зат есм Бр сзден жасалан зат есм дара зат есм деп аталады. Затты аты Км? Зат есмн сратарын атаыз. Туынды зат есм - Зат есмге жне баса сз таптарынан жрна арылы жасалан зат есм. Мысалы: зат есмсын есм, зат есмсан есм, зат есметстк. Ж?рна? жал?ану ар?ылы жасалатын зат есм.?ана?ат тобы. Крдел зат есм 5 сйлем. озы. Зат есм дегенмз не? ?андай с?ра?тар?а жауап беред? 2. атауына арай : жалыМысалы:Тамара атты жетнш класта оып жрген жалыз ызым бар. Зат есм негзг жне туынды зат есмдер, крдел зат есмдер болады.Крдел зат есмдер бргу, осарлану, тркесу арылы да жасалады. аза тлнде жалауды неше тр бар?6. Определить какая часть речи.Определить часть речи в предложении. Д) Айыл-трман.

Также рекомендую прочитать: