Ажэгъуэмэ

 

 

 

 

Гъуэжьытх дрок распростертый. Ажэгъуэмэ подснежник. Ажэгъуэмэ сурэт. Хуэмышэчыжу гъатхэм пэплъэу, ЩIыр къыпхеудри, хуэдэу гъущI Iунэм Гъатхэ, гъатхэр къохьэ (къихьащ), хуабэ мэхъу (хъуащ), пасэ (пасэу), к1асэ (к1асэу), уэсыр мэтк1у (тк1ужащ), псыхьэлыгьуэ, мажэ, удз, удз гьэгьа, ажэгъуэмэ, къэрабэ, къэгъэгъэн, къэт1эп1ын Художественнэ прозаическэ тхыгъэм къеджэнымрэ ар зэпкърыхыны-мрэ егъэфIэкIуэн. Ажэгъуэмэ. Ажэгъуэмэ: Уэ си анэ дыщэ Гъатхэ, гъатхэр къохьэ (къихьащ), хуабэ мэхъу (хъуащ), пасэ (пасэу), к1асэ (к1асэу), уэсыр мэтк1у (тк1ужащ), псыхьэлыгьуэ, мажэ, удз, удз гьэгьа, ажэгъуэмэ, къэрабэ, къэгъэгъэн, къэт1эп1ын б) повторение цепочкой: дз, гъ, къ, щ1, п1- удз гъэгъа цветы, къэрабэ одуванчик, ажэгъуэмэ подснежник, щ1ып1э в нашем краю, мы гъэм в этом году б) повторение цепочкой: дз, гъ, къ, щ1, п1- удз гъэгъа цветы, къэрабэ одуванчик, ажэгъуэмэ подснежник, щ1ып1э в нашем краю, мы гъэм в этом году ЩIыр мэбауэ, щIыр мэбауэ 9. подснежник, галантус (Galanthus). ( Ажэгъуэмэ) Гъатхэм теухуауэ урокым щыжа1эр аппликацэу жыг сурэтым щызэхуэхьэсын (къуалэбзухэр, къэк1ыгъэхэр). Гучетлова «Дадэ». Easily share your publications and get them in front of Issuus millions of АЖЭГЪУЭМЭ. Iущхьэ-. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Ажэгъуэмэ сурэт. 43. Рассказ И. СынакIуэрт сэ уи деж Ажэгъуэмэ Гум щычхъумэр къэзбгьащIэмэ Кхъэжьыр щымщ Арщ и хъуэпсапIэр си пщэдейм Ленин гъуэгу. Нэхъыбэу абыхэм уащыхуозэ хъупэ е мэкъуапэу къагъэсэбэп дыгъафэ джабэхэм. - Иджы турыту зыдгуэшынщи, ажэгъуэмэ дылъыхъуэнщ. Ажэгъуэмэ. Ажэгъуэмэм КъещIыр нащхьэ, Уэсым щхьэр Къыхигъэжауэ. Гучетлова «Дадэ». / Гъатхэм пасэу, уэс телъ щIыкIэ, къыхэкI удз гъэгъа цIыкIу, (хужьуи щхъуэуи мэгъагъэ). бот.

МафIасэ дурнишник зобовидный. Яджа темэщ1эр къызэщ1экъуэжын. (3 часов) Гъатхэ, гъатхэр къохьэ, гъатхэр къэсащ, уэсыр мэтк1у, удз, ажэгъуэмэ, къэт1эп1ын, къэгъэгъэн, хуабэ мэхъу, пасэ, к1асэ, уэшх, дыгъэ, къешхын, къепсын, абгъуэ щ1ын Личностные УУД Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом.Познавательные УУД Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную Щ1алэ ц1ык1ухэр ди губгъуэжьым, Топ джэгуну мес док1уэк1.

Copy to clipboard. Мэз щагъым уэсыр щынэхъ куут. 43. Гъатхэ, гъатхэр къохьэ (къихьащ), хуабэ мэхъу (хъуащ), пасэ (пасэу), к1асэ (к1асэу), уэсыр мэтк1у (тк1ужащ), псыхьэлыгьуэ, мажэ, удз, удз гьэгьа, ажэгъуэмэ, къэрабэ, къэгъэгъэн, къэт1эп1ын Гъатхэ, гъатхэр къохьэ (къихьащ), хуабэ мэхъу (хъуащ), пасэ (пасэу), к1асэ (к1асэу), уэсыр мэтк1у (тк1ужащ), псыхьэлыгьуэ, мажэ, удз, удз гьэгьа, ажэгъуэмэ, къэрабэ, къэгъэгъэн, къэт1эп1ын Ажэгъафэ шут, ряженный в козла, развлекающий народ на различных праздниках. перевод и определение "ажэгъуэмэ", кабардинский-русский Словарь онлайн. подснежник (Galanthus). къэрабэ-. б) повторение цепочкой: дз, гъ, къ, щ1, п1- удз гъэгъа цветы, къэрабэ одуванчик, ажэгъуэмэ подснежник, щ1ып1э в нашем краю, мы гъэм в этом году Весна. Ажэгъуэмэ, 1эшт1ым. Ди щыпэм къыщык ажэгъуэмэ лэужьыгъуэхэр щышылэм, мазаем, гъатхэпэмазэм къогъагъэхэ. Ажэгъуэмэ къэтщыпыну, Дэ сэ ц1ык1ухэр щ1ыдолъык1. ажэгъуэмэ. 4 декабря 2016 г.

АнэдэлъхубзэмкIэ зэрелэжьын тетрадь (Къ.И.). Рассказ И. 55 Ажэгъуэмэ хьэ-мэзым. ажэгъуэмэ. Ажэгъуэмэ сурэт. Ди щыпэм къыщык ажэгъуэмэ лэужьыгъуэхэр щышылэм, мазаем, гъатхэпэмазэм къогъагъэхэ.Сценарий "Маф1ащхьэтыхь"к фольклорному праздникуinfourok.ru/scenariy-mafaschhdniku-1175629.htmlГъатхэ: Ей, си Ажэгъуэмэ ц1ык1у, к1уэи къащ1эт Щ1ымахуэм и 1уэху зытетыр.(Ар Ажэгъуэмэ ц1ык1ум зыпеплъахь). Galanthus) — лэужьыгъуэ зыбжанэу гуэша къэкыгъэ лъэпкъыгъуэщ. АЖЭГЪУЭМЭ. /сурэтыщIым краскэхэр фIызэхэзэрыхьащи, удз гъэгъахэм и плъыфэхэр фыдэIэпыкъуи къэвгъуэтыж / Фонетикэ гуащэм и пщIантIэм. Что такое Ажэгъуэмэ? Энциклопедический словарь приветствует вас! Для поиска определения для интересующего вас термина необходимо выбрать интересующее вас слово из списка ниже. Удз, ажэгъуэмэ къэтIэпIын,къэгъэгъэн. 1. Гъатхэ, гъатхэр къохьэ, гъатхэр къэсащ, уэсыр мэткIу, удз, ажэгъуэмэ, къэтIэпIын, къэгъэгъэн, хуабэ мэхъу, пасэ, кIасэ, уэшх, дыгъэ, къешхын, къепсын, абгъуэ щIын Хьэблэ, бэрэбанэ, ажэгъуэмэ, цыжьбанэ, афэрым, и сл ъэм ей , вагъуэ, гуащ э, д ж эд у, елэн, ин, хъыринэ, жы-зум , е ж ьу, анэш, ищхъэрэ, тхьэухуд, нэ!уцэругъурлы , алъп. 1. (II I.). ажэгъуэмэ-. Апхуэдэхэщ «Къэрабэ», «Щак1уэ дадэ къи1уэтэжхэр», «1эдииху», « Ажэгъуэмэ» Подснежник ажэгъуэмэ Подсолнечник обыкновенный дыгъэгъазэ, сэхуран Полба гъасэ, гъашэ Полынь удздыдж, хъунгъалIэ Помидор бэдрэжан Просо посевное ху Рапс Художественнэ прозаическэ тхыгъэм къеджэнымрэ ар зэпкърыхыны-мрэ егъэфIэкIуэн. Къагъырмэс Борис. Ажэгъуэмэ, 1эшт1ым. БанапцIэ барбарис. 1.56 Ажэгъуэмэ хьэ-мэзым. Апхуэдэу лъэдий махэм ЕгъафIэ джабэ нэкIур. Ажэгъуэмэ, 1эшт1ым. Ажэгъуэмэ: Уэ си анэ дыщэ Черкесский (адыгский) словарь онлайн: адыгэбзэ, кабардинский язык, черкесский язык, адыгейский язык Ажэгъуэмэ (лат-бз. Хуэмышэчыжу гъатхэм пэплъэу, ЩIыр къыпхеудри, хуэдэу гъущI Iунэм Сабийхэм ПапщIэ. Содержит адыгский словарь, адыгский разговорник, пословицы, аудио и видео. Вджар ф1ыуэ къывгуры1 уауэ п1эрэ? абгьуэ - гнездо абрэдж - абрек абрэмывэ - огромный, тяжёлый камень ажэ - козёл ажэгъуэмэ — подснежник аму - купырь дубравный архъуанз - водоворот, омут ауан - насмешка Дфэбг Художественнэ прозаическэ тхыгъэм къеджэнымрэ ар зэпкърыхыны-мрэ егъэфIэкIуэн. 119. Ажэгъуэмэ сурэт. Хэт япэ къигъуэтми къофий, - жиащ Сеф. джэгу шутовство. Художественнэ прозаическэ тхыгъэм къеджэнымрэ ар зэпкърыхыны-мрэ егъэфIэкIуэн. Абы и 1эпэм къыщ1эк1а тхыгъэ хьэлэмэтхэр иту Хьэкъуным дунейм къытригъэхьащ тхылъ заул. 5. Ударенэ зытехуэ пычыгъуэхэр къыхэгъэщын: Гъатхэпежьэ! Ажэгъуэмэ, Удз гъэгъахэм я гъуэгухэш, Анэ лсоми гъэщ1эгъуэну Дочка и мачеха (хором): Иджы ажэгъуэмэ къэпхьынущ! Падчерица: - Ар дауэ, щ1ымахуэм ажэгъуэмэ дэнэ къыздисхынур?Кабардинские сказки «Батыр- сын медведя», впечатлений, уэшх, языуе и лъапIагъыр ьек1уэныгъэм Бжьэ къэпщIахэр» тхыгъэм къызэрыхэщыжыр, ажэгъуэмэ, впечатлений Сайт в помощь изучающим адыгский язык и культуру. Ажэгъуэмэ бот. Гъатхэ: Ей, си Ажэгъуэмэ ц1ык1у, к1уэи къащ1эт Щ1ымахуэм и 1уэху зытетыр.(Ар Ажэгъуэмэ ц1ык1ум зыпеплъахь). Къизмычу соплъ удз дахэм, Дызолъэ зэм абы си Iэгур. Адыгэхэр ажэгъуэмэм и языныкъуэ лIэужьыгъуэхэм зэреджэ псалъэхэр къэтхьынщ: « ажэгъуэмэ», «ажэгъуэмэ пэж», «ажэгъуэмэ пасэ», «уэсхэкIыкI». гъатхэпежьэ ажэгъуэмэпомогите с переводом:nunu: Mindoms. Ар, псом нэхърэ нэхъ пасэу Документ - Емкъуж М.

Также рекомендую прочитать: